Result Analysis of Electrical Engineering Sem - IV (GIA)
  GTU Rank Zone Rank Pass (%) Avg cpi
TFGP 7 1 63.87 6.41
ELECTRICAL DEPT (GIA) 3 1 70.83 (GTU AVG RESult of electrical I s48.05) -
ELECTRICAL DEPT (DLM GIA) 4 1 45.45 (GTU AVG RESult of dlm electrical is  31.90) -
Subject Wise Result of Electrical Engg Sem IV (Regular)
Subject Total Pass % GTU Pass % College Pass / GTU Pass GTU Rank Zone Rank
340901 - FUNDAMENTAL OF ELECTRONICS CIRCUITS 81 72.84 64.08 1.14 14 2
340902 - ELECTRICAL MACHINE - II 81 72.84 68.68 1.06 17 5
340903 - ELECTRICAL INSTRUMENTATION 48 91.67 71.61 1.28 3 1
340904 - A. C. DISTRIBUTION and UTILIZATION 48 93.75 87.04 1.08 17 6
Subject Wise Result of Electrical Engg Sem IV (dlm)
Student with AA GRADE Subject wise
Enrollment .No   Student Name  SPI Subject
096510309009 Devendra Kumar Maru 8.70 ACDU
096510309032 Maheshvari Hiteshkumar Hirjibhai 8.73 ACDU
096510309006 Sen Surajkumar Kailashchandra 8.5 Machine II
IN top 100 students (AS PER SPI)
Enrollment .No   Student Name  SPI Subject
26 096510383008 Kakadiya Vimal Harsukh 7.41 DLM
33 096510383513 Jayani Hiteshkumar Gobarbhai 7.2 DLM
56 096510383510 Ahir Bharat Ramesh        6.86 DLM
71 096510383514    Parmar Dineshkumar Jaysinhbhai 6.73 DLM
71 096510309032 Maheshvari Hiteshkumar Hirjibhai 8.73 Regular
73 096510309009 Devendra Kumar Maru 8.70 Regular
99 096510383539 Patel Dipak Mohanbhai                6.50 DLM